Eitapjatuulikutele

Energiakorruptsiooni Blogi

EMAIL_LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a.

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Austatud minister Keit Pentus-Rosimanus! Manusest leiate meie kirja, mis kritiseerib Teie poolt kujundatavat planeerimiskultuuri, mis puudutavad Liivi lahe tuuleparke ja selle eriplaneeringuga planeeritavat kaabliühendusi. Tuletame Teile meelde, et valimistulemustega andsid Häädemeeste inimesed selgelt märku, et eelmise vallavanema (K. Tölp) juhtimisstiil ei vastanud vallarahva ootustele. Juhime tähelepanu, et Teie soovite oma avaldustega sisulise planeeringu vahele jätta, aga endine vallavanem ütleb, et planeering on algusest peale puudulik.

Rahandusministeerium Planeeringute osakond
Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122
info@rahandusministeerium.ee
21.12.2021.a.

Austatud minister Keit Pentus-Rosimannus!

Manusest leiate meie kirja, mis kritiseerib Teie poolt kujundatavat planeerimiskultuuri, mis puudutavad Liivi lahe tuuleparke ja selle eriplaneeringuga planeeritavat kaabliühendusi. Tuletame Teile meelde, et valimistulemustega andsid Häädemeeste inimesed selgelt märku, et eelmise vallavanema (K. Tölp) juhtimisstiil ei vastanud vallarahva ootustele. Juhime tähelepanu, et Teie soovite oma avaldustega sisulise planeeringu vahele jätta, aga endine vallavanem ütleb, et planeering on algusest peale puudulik.

LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a.PDF

http://www.jaagupi.eu/LIIVI_LAHE_ERIPLANEERING_21dec2021.pdf

Rahandusministeerium Planeeringute osakond

Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122

info@rahandusministeerium.ee

21.12.2021.a.

Palume Teil järgnevatel põhjustel meretuulepargi jaoks vajalike kaablite planeerimisega edasi mitte liikuda:

Minister Keit Pentus-Rosimannus (07.12.2020.a.) kirjutab oma Facebooki seinal järgnevalt: ”Aga. Lühiajalise leevenduse kõrval peab olema lahendus praeguse probleemi põhjusele. Meie regiooni peamine pudelikael on tootmisvõimsuste vähesus. Võime järgmise viie aasta eelarve kõik toetusteks laiali jagada, aga kuni algpõhjus jääb tähelepanuta, ei muutu olukord paremaks. Seda valdkonda veab majandusminister, kellel küllap on käed-jalad tööd täis ja vast saame varsti ettepanekutest kuulda. Millele on lahendust vaja? 1. Kuidas kiirendada taastuvenergia võimsuste loomist? Mõned mõtted. Liivi tuulepargiga oleks võimalik kiiresti edasi liikuda. Kahe riigifirma, Eleringi ja Eesti Energia vahelise piinliku kohtuvaidluse lõpetamine annaks võimaluse Tootsi tuulepargiga alustada.”

Vahetult pärast seda poliitilist avaldust tulid Enefit Greeni ning Skepast ja Puhkimi esindajad Häädemeestele oma kiirplaane tutvustama. Kuuldavasti ei osanud nad öelda isegi et, milline vool on kaablites või kuidas kaablid hakkaksid Liivi lahe merepõhjal olema.

Ka ei ole tänaseni selget vastust, et kas kaabel tahetakse tuua Jaagupi sadamasse või Ikla piirkonda, kust möödunud aasta RMK raied said alguse. Mäletate?

Tsiteerime Häädemeeste eelmise vallavanema, Karel Tölpi, poolt 14.12.2021.a., Häädemeeste vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele saadetud informatsiooni ühte punkti:

13. Tuulikud. Pärnumaa merealaplaneering oli pilootprojekt ja selle koostamisel öeldi, et planeeritakse kogu mereala vajadusi arvestavalt. Tegelikkuses oli riigi jaoks varjatud plaan, kogu selle planeerimise mõte oli merealale tuulikute ala määratlemine. NB! Oleme koos teiste Pärnumaa KOV-idega taotlenud Peaministrilt planeeringu tühistamist tuulikute osas ja liita see üleriigilise planeeringu osaks, kuid vastus oli konkreetne EI. Miks? Seepärast, et riigil on kohustus taastuvenergia % osas ja nad hoiavad kümne ja enama küünega kinni, et saaks kuskile tuulikud püsti panna. Ka ehituslikult on siinne piirkond üks odavamaid.”

Kõik saavad aru, et käesolev Liivi lahe meretuulepargi planeering on igal tasandil mäda. Nii ministeeriumi kui ka Pärnu maakondlikul tasandil tunnistatakse, et on mäda. Eesmärk sellisel viisil jätkata saab olla ainult korruptiivne ning mida pikemalt jätkata seda sügavamasse mülkasse jõuate. Meie teame, teie teate – kõik teavad.

NÜÜD KAABLITEST

1. Kaableid ei ole vaja planeerida ebakindla tulevikuväljavaatega ning teadmata konfiguratsiooniga tuuleparkide jaoks. Teie poolt aktsepteeritud Pondera Consult1 uuringud võtavad hinnanguliselt 10 aastat aega.

Allikas: https://www.rvo.nl/

Tsiteerime: “ELWINDi eelteostatavuse uuringu viivad läbi Eesti ettevõte Hendrikson & KO ning Hollandi ettevõte Pondera Consult. Selleks analüüsitakse erinevaid ligikaudu 200 ruutkilomeetri suuruseid piirkondi Läänemeres, eeldades tuulikute toodanguks 5-7 megavatti ruutkilomeetri kohta. Meretuulepargi suuruseks kavandatakse 700 kuni 1000 megavatti ehk aastane toodang peaks olema üle kolme teravatt-tunni.”

Siit näete ära, millises järjekorras teie kolleegid Hollandis ja Taanis tuuleparke planeerivad2:

Allikas: https://www.rvo.nl/

Järelikult ei alustata meretuulepargi planeerimist eriplaneeringuga planeeritavast kaabliühendusest nagu Teie seda eeldate.

2. Austage palun Eesti Vabariigi põhiseaduse § 5 3. Projektid peavad olema ka majanduslikult õigustatud.

3. Austage EL eegleid ka sellega, et piiriülese mõjuga projektid valmivad koostöös naabri(te)ga. Järelikult tuleb välja selgitada ja lätlaste plaanid, sest kaks merekaablit ei ole enam majanduslikult otstarbekas.

3. Värske uurimus4 näitab, et merekaablid mõjuvad mereelustikule nagu “elektriaed” kalade rändele.

Eesti teadusuuringute koostajad tunnistavad, et elektromagnetväljade mõju näiteks veeimetajatele (hüljestele) ja nahkhiirlastele on tegemata, aga ka eelpool toodud elektromangnetväljade mõju käsitleva uuringuga ei ole samuti arvestatud. Ärge palun korrake selliseid vigu omal ajal tehti näiteks tammide rajamisega, mis blokeerivad nii rännet kui ka veevoolu. Uurige palun kaablite mõju Euroopa Liidus kujunenud praktikate järgi.

4. Palume maandada riske meie haprale, uurimata rannajoonele.

Kaardistage kõigepealt merepõhi, sest seal leidub nii anumaid tundmatute keemiliste ühenditega, bioloogilisi kui ka ajaloolisi väärtusi.

Palun tutvuge: AHIS (avalik HIS) (vta.ee)

Võtame ette näiteks Natura20005 kaardid. Natura2000 kaardil olevad andmed Eesti kohta on pettus. Toome ühe näite: Euroopa Liidus rangelt kaitse all olevaid ja toitumisahela viimasesse otsa kuuluvaid hülgeid, ei ole kaardistatud! Järelikult ei ole Eestis kaardistatud kogu nende toiduahelat (kalad, kalade kudealad jne). Seda ei ole tehtud korruptiivse planeerimise tõttu. Enne tuuleparkide planeerimist peame kaardid kaasajastama. Sh. ka HELCOM-i kõrgelt kaitstud elupaigad ja nimekirjad on eksitavad. Natura2000 või HELCOMi kaart ei kehti ja vajab esmalt värskendamist. Vigase planeeringuga on rikutud paljusid Euroopa Liidu leppeid ja Läänemere lepet, mis kohustavad avatud teadust kasutama ja kaarte uuendama. See, et teil ei õnnestunud kõike kaardistada, ei tähenda kindlasti, et võite ära jätta!

Eesti riik ei saa jätta kogu Eesti merealade planeeringut omavahel vaäga selgelt seotud pooltele. Viitame, et KAPO uurimise all olnud Saare Wind Energy üks osanikest oli Pärnu merealade planeeringu koostanud Hendrikson ja Ko. juhtiv spetsialist.

Tsiteerime: Planeeringu väljatöötamiseks ja koostamiseks moodustati töögrupp. Selles osalesid tellija esindajatena Pärnu maavanem Andres Metsoja, maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Heiki Mägi, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, planeeringunõunik Raine Viitas ja territoriaalplaneeringu peaspetsialist Aive Sepa. Töövõtja Hendrikson ja Ko OÜ esindajatena üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja Pille Metspalu, juhtiv planeerimisspetsialist Marika Pärn ja keskkonnakorralduse osakonna juhtiv spetsilist Kuido Kartau6. Planeeringulahenduse väljatöötamisel osalesid kalanduse ekspert Markus Vetemaa, tuuleenergeetika ekspert Ain Kull, mere elupaikade, kaitsealade ja kaitstavate liikide ekspert Georg Martin.”7

Väidetavalt lõppes töösuhe temaga jaanuaris 2017. a., aga Saare Wind Energy loodi juba 2014.a. Ükskõik, kui juriidiliselt „puhas” see ka poleks…8 on venelastel sügavam huvi tuuleparkide vastu, mis omakorda on selges seoses ka gaasienergiaga.

Sama „juhuslikult” ostab, Nord Streami ehitamisega kuulsust kogunud, Van Oord9 Saare Wind Energy OÜ osakud. Globaalselt tegutsev emaettevõte on selgelt väga heades suhetes nii venelaste10 kui ka araablastega.

Selle asemel, et Eesti idapiiri ehitada hoitakse nüüd Eesti riiki aktiivsena hoopis läänepiiri ehitades, mis ei ole mitte ühelgi ei majanduslike ega ka riikaitseliste huvidega seotud.

NATO on hiljuti muutnud oma strateegilisi meetmeid ning Eesti Vabariigi valitsusel oleks aeg nendega tutvuma hakata, lõpetada tuuleparkidega mängimine ja adapteeruda tänase geo-poliitilise olukorraga. Kui probleemi eitamist jätkatakse, siis on meil õigustatud küsimus, et kelle või millise riigi huvides?

Palun tutvuge:

Allikas: https://www.politico.eu/article/submarine-cables-europe-lisbon-eyes-undersea-investment-bolster-tech-infrastructure/

Austage palun Eesti riigi majanduslikke ning julgeolekulisi huve. Teie projekti tähtaeg on möödas. Inflatsiooni ajal riigi ülekulude tekitamine on ohtlik! Vaid sammu kaugusel on roheflatsioon, mis põhjustab rahutusi ning kukutab järgmistel valimistel teie valitsuse.

EL laguneb, kui intress jõuab 7%-ni. Intress peab alati olema kooskõlas inflatsiooniga. Tänavu novembris ületas Eesti viimase aasta inflatsioon pea kahe kordselt EL keskmise!

5. Hoiatame teid, et te ei pakuks energiaettevõtetele riiklikku toetust. See probleem on terves Euroopa Liidus teravalt üleval. Jälgime seda, et täidaksite EL liidu sellekohaseid reegleid ega üritaks neist mööda minna. Usume, et see pole siiski juhus, et peate praegu võõrkeelset dokumenti aluseks võtma: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation_et

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation_et

6. Palume teil koostada tuuleparkide kohta käiv riskiarvestus, reserv (sh. Vastavalt inflatsioonimuutujale) ja koostada kompensatsioonimehhanism ning tutvustada seda meile.

Igal uuel otsusel või rajatisel on mõju. On suur vahe, kas osta näiteks kallid või odavad kaablid. Seetõttu palume arvestada kõrgkvaliteediliste mere- ja maakaablitega. Palume esitada plaan ka selle kohta, kui kaabel, tuulik jne. Või mõni teine tuulaprgiga seotud rajatis mingil põhjusel lõpetab funktsioneerimise või on lõplikult amortiseerunud (eluiga läbi). See peab kajastuma ka energiafirma raamatupidamises.

Küsime seda seetõttu, et sisuliselt on kõikide tuuleparkide ehitamise ja lõpetamisega seotud riskid käsitlemata. Lääne-Euroopa praktika näitab, et tihti mure jääb objekti otsesesse mõjualasse jäävale vallale. Hetkel näitate, et vallal on võimalik saada kasu, aga see on pool tõde. Seega soovime ette näha plaani, mis saab tuulepargi rajatistest hinnanguliselt 15-30-ne aasta pärast või kui tuulepark või selle osad ei hakka funktsioneerima või lõpetavad mingil põhjusel funktsioneerimise. Soovime näha, et Häädemeeste valda ei jäeta selle murega üksi.

Kuidas ennetada neid niske: https://www.basec.org.uk/news/2019/9/19/mitigating-the-lifetime-environmental-impact-of-cables/ Igale loale peab olema lisatud spetsifikatsioon.

7. Palun järgige: “Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation”

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf

Teie eriplaneering ei austa EL ettekirjutusi ega kokkuleppeid. Rahvusvalelisi leppeid tuleb alati esmajärjekorras austada.

Elektrivõrgu ja kaabelduse ettekirjutus:

https://fsr.eui.eu/publications/?handle=1814/66431

https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/wholesale-energy-market/electricity-network-codes_en

Palun teavitage meile, et austate rahvusvahelisi leppeid ja kogukonna soovi teha vastutustundlikke otsuseid, mis põhinevad avatud teadusel. Palun austage ELi kalapüügihüvitise suuniseid (EU Fishing Compensation guidelines). Hetkel näeme, et plaanite Läänemere leppe11 esimestest punktidest mööda minna. Ohustatud on EL kõrgendatud kaitse all olevate hüljeste toitumisahel (kalakudealad, kalad jne.)

Vastasel juhul peame kahetsusega tunnistama, et oleme sunnitud EL tasandil kaebuse esitama.

Palume Häädemeeste vallal jälgida EL reegleid ning koalitsioonilepet.

Peatage tuuleparkide planeerimine. Andke Häädemeestele võimalus ellu jääda. Olge realistlikud ja kohanege geo-poliitilise tegelikkusega.

MTÜ JAAGUPI SADAM

MTÜ PUHAS SILMAPIIR

1Eesti ja Läti ühine meretuulepargi arendamise projekt sai tuule tiibadesse – Ärileht (delfi.ee)

2Accelarating South Korean offshore wind through partnerships (rvo.nl) ; © 2020 COWI A/S, Aegir Insights, Pondera Consult. All rights reserved. ISBN 978-3-00-068843-0.

3https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002

4 Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) from Submarine Power Cables Can Trigger Strength-Dependent Behavioural and Physiological Responses in Edible Crab, Cancer pagurus (L.); Published: 17 July 2021; https://www.mdpi.com/2077-1312/9/7/776

5https://natura2000.eea.europa.eu/

6https://www.eaia.eu/cb-profile/71-kuido-hendrikson-ee

7https://maakonnaplaneering.ee/143

8https://www.err.ee/910043/kapo-hinnang-pani-poliitikud-saare-wind-energy-hiigeltuulepargile-punast-tuld-naitama

9https://www.nord-stream2.com/media-info/news-events/nord-stream-2-and-joint-venture-boskalis-van-oord-sign-a-letter-of-intent-for-rock-placement-62/

10https://www.smit.com/projects/detail/kursk.html

11https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf?fbclid=IwAR0yvYCjWHrVEW0kf7lWQReQV90MKQmIipi_9QB08iaybk0wuJvfHpX4jho Declaration of the Ministers of Environment, Maritime Economy, Agriculture and Fisheries of Baltic Sea Member States and of the Commissioner for ‘Environment, Oceans and Fisheries’

Taotleme merealade praeguse planeeringu lõpetamist, kuna Eesti merealade planeeringuprotseduuriga on rikutud Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.

==

UPDATE27.12.2021

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Uus tuulepark? TTJA alustas Pärnumaa meretuulepargi rajamise menetlusega

https://arileht.delfi.ee/artikkel/95497065/uus-tuulepark-ttja-alustas-parnumaa-meretuulepargi-rajamise-menetlusega

https://www.eitapjatuulikutele.site/hendrikson/
rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Madis Müller: Roheinflatsioon! kiire hinnatõus jätkub ka tuleval aastal https://www.eitapjatuulikutele.site/roheinflatsioon/
Et kliimakriis on globaalne probleem, mitte kohalik debatt, millega enda huve teenida, kirjutab professor Annela Anger-Kraavi.
Et kliimakriis on globaalne probleem, mitte kohalik debatt, millega enda huve teenida, kirjutab professor Annela Anger-Kraavi.
Et kliimakriis on globaalne probleem, mitte kohalik debatt, millega enda huve teenida, kirjutab professor Annela Anger-Kraavi.
11084
Enefit Green & Rohepesu (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris
Enefit Green & Rohepesu (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris
Euroopa Liit võttis vastu rohepesu reeglid: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). (EL) 2019/2088 Neil on kolm võimalust: tumerohelised fondid (ametlikult "artikkel 9"), mille eesmärk peab olema jätkusuutlik investeerimine; helerohelised fondid (artikkel 8), millel peavad olema keskkonna- või sotsiaalsed omadused; ja hallid fondid (artikkel 6) pooled Euroopa investeerimisfondidest on märgistatud jätkusuutlikuks. Kokku on neil fondidel vara üle 4,5 triljoni euro. Kuid need triljonid ei tee kliimamuutustega võitlemiseks midagi...
11103
7.9.22 EestiEkspress:”Mina ei näe 21. sajandi Euroopa poliitikas säravaid staare”
7.9.22 EestiEkspress:”Mina ei näe 21. sajandi Euroopa poliitikas säravaid staare” https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120061598/intervjuu-oleg-ossinovski-tostes-inimeste-palka-muudame-nad-vaesemaks EestiEkspress:”Mina ei näe 21. sajandi Euroopa poliitikas säravaid staare” “Oleg Ossinovski ettevõtted toodavad elektrit, peab suurettevõtja energiafirmade praeguseid ülikasumeid häbiväärseteks ja soovitab Euroopal kehtestada nii gaasile kui naftale piirhind.” Riigiettevõte(EestiEnergia) Sest Looduslikud monopolid, kui valitsus soovib nõuda kasutustasusid. (Wiki) Roheinflatsioon! & Eesti Vabariigi põhiseadus 1992. § 111.    Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust...
8676
Renewables push won’t bring down power prices.
Gas is needed as backup for windless days without sun. Gas is the only kickstart energy. Fireup coal&nuclear takes time. Gasturbine plants are most expensive & needed add-on next to wind & solar. A peak load able grid is needed too. The price of electricity is determined by the price of gas on the international markets. As a result, renewables companies are making record profits selling...
8861
The Great Wind Power Swindle video
https://youtu.be/BIXncWdwS-s
8856
Häädemeeste vallavanem muretseb Liivi lahe pärast.
Häädemeeste vallavanem muretseb Liivi lahe pärast.
HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT, VEEBRUAR 2022 NR. 46 Muretsema paneb ebaselgusja hajutatus Häädemeeste vallagakülgnevasse Liivi lahte riigi pooltkavandatavate massiivsete mere-tuuleparkide planeerimisprotses-sis. Seetõttu otsustasime pöördudapeamister Kaja Kallase poole, saa-maks antud asjas selgitust. Koha-liku omavalitsusena mõistame riigivajadust leida lahendusi tekkinudolukorrale energeetikasektoris, kustootmisvõimsusi on vajaka, kuidmeile jääb arusaamatuks uutetootmisvõimsuste planeerimisekorrapäratus ja protsesside haju-tatus, kus iga taotleja tegutsebomaette, nägemata „suurt pilti“.Arvestades, et tänaseks on Tar-bijakaitse ja Tehnilise JärelevalveAmet teavitanud HäädemeesteVallavalitsust kokku...
8099
10 February term for the first call for project proposals to the Central Baltic Programme 2021-2027.
10 February term for the first call for project proposals to the Central Baltic Programme 2021-2027.
The first call for project proposals to the Central Baltic Programme 2021-2027 will be open in the period10 February to 31 March, 2022.During that time, the joint electronic monitoring system Jems will be open for filling in the application. The projects to be funded by the Central Baltic Programme 2021-2027 need to have following characteristics: The project has thematic focus in one of the seven programme objectivesThe...
6327
Better bookeeping transparancy needed for Green Energy.
Where are the write downs of the old power-plants of EE? Write-downs of power plants, auto factories and fossil-fuel reserves could cause big losses in transition to renewable energy WSJ writes. Changes are costly and left out of the books. Change is never profitable on the short term. https://www.wsj.com/articles/trillions-in-assets-may-be-left-stranded-as-companies-address-climate-change-11637416980 We show a clear demand for Public Energy accounting. The discrepanceies below show ask for better and...
3047
Best science article 2021: The role of nature in tackling global heating is finally recognised. Solve the climate crisis by planting trees.
The restoration of trees remains among the most effective strategies for climate change mitigation. UN&EU supported. Update Best science article 2021: The role of nature in tackling global heating is finally recognised World leaders at Cop26 pledged to end deforestation by 2030. This year, a huge scientific effort over many decades finally paid off in policy terms. The United Nations climate conference held in Glasgow (Cop26) has...
2266
Large scale fisherman protest. New NL state research shows that wind, current changes the eco system full.
Large scale fisherman protest. New NL state research shows that wind, current changes the eco system full.
The Dutch state ordered a large research proof that Wind and current changes and influences. https://www.youtube.com/watch?v=E6Sv-S2fGIQ The report: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie/ecologie/wind-zee-ecologisch-programma-wozep/ecosysteemonderzoek/ Conclusion: A large influence on the entire ecosystem. Mixing changes of water layers and sediment proven. New research must be done before new permits. This a model, but new EU law requests real measurements to validate, not a computer model. It's logical that a small, Lake size,...
2192
Finish Tahkoluoto large offshore windmill farm STOPS! No permit. News August 2021.
Finish Tahkoluoto large offshore windmill farm STOPS! No permit. News August 2021.
https://balticwind.eu/the-expansion-of-the-tahkoluoto-offshore-farm-could-have-a-negative-impact-on-the-environment/ Many EU Windmill parks were killed until august 2021. No new permits are allowed to give! EU law violated New field research is needed according to the new EU law to receive or keep a valid wind park permit. The competent authority must set standards for each KMH. Standards must be properly be substantiated for the specific KMH. Need a thorough environmental assessment is needed...
2067
Icing Can Cost Wind Turbines Up to 80% of Power Production! New Field Research Shows.
Icing Can Cost Wind Turbines Up to 80% of Power Production! New Field Research Shows.
New field research is needed according to the new EU law to receive or keep a valid wind park permit. The competent authority must set standards for each KMH. Standards must be properly be substantiated for the specific KMH. Need a thorough environmental assessment is needed Actual measurements and real research are needed for a specific windfarm. acting unlawfully justify a claim because of improper governmental...
2195
Roheleppe eesmärgid seavad otsustajad valikute ette. Fookuses on metsandus mitte tuulepargid!
Roheleppe eesmärgid seavad otsustajad valikute ette. Fookuses on metsandus mitte tuulepargid!
Taavi Veskimägi roheplaanist: saastekvoodid jõuavad energiast edasi teistesse sektoritesse Loe pikemalt Äripäeva veebist: https://www.aripaev.ee/saated/2021/07/20/taavi-veskimagi-roheplaanist-saastekvoodid-jouavad-energiast-edasi-teistesse-sektoritesse The green Deal goals of Estonian should be met using trees, NOT windmills! A call for an national discussion on industrial forest felling to get the Green deal done smarter.The Forest Strategy must support people, nature, and the climate. Not bow for industry power. The green deal (C02 targets) makes the people...
1935
New EU vegetation and forest felling satellite data august ’21
For the Livonian sea the fish rivers are vital. Ecosystems connect. We monitor changes. New EU vegetation and forest satellite data is planned to become  available for public use at the end of August 2021. The pan-European High-Resolution Vegetation Phenology and Productivity products (HR-VPP) are to be provided at a high spatial resolution (10 m x 10 m), and are derived from the Sentinel-2 constellation data...
1753
Research. Windmills heat up land, create clouds & dry.
Research. Windmills heat up land, create clouds & dry.
In the summer the windmills heated up the wind farm by 0.7˚C per decade and in the winter slightly less by 0.5˚C per decade. This is measured in relation to the region immediately around the wind turbines. The warming effect was particularly noticeable at night, but hardly or not at all during the day. “This makes sense because during the night the ground gets much colder...
1716
RAPORT avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kohta kalandussektorile
RAPORT avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kohta kalandussektorile
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0184_ET.html 10. rõhutab, et algusest peale tuleb arvestada merealade mitmeotstarbelise kasutamisega nii, et avamere tuuleparkide esindajate huvid, kalandussektori vajadused ning ELi energia-, kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide täitmine oleksid omavahel tasakaalus; rõhutab, et hästi läbimõeldud projekteerimise ja ehitamise korral võivad avamere tuulepargid tuua kasu mere bioloogilisele mitmekesisusele ja leida kasutust refuugiumitena; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama juba tegutsevate avamere tuuleparkide mõju mereelupaikade taastumisele ja bioloogilisele mitmekesisusele...
1805
Economic Carnage: Wind Power Prices Crippling Miners, Bakers & Brewers Alike.
Double the bread price unneeded. Art 5. of the Estoninan constitution tells we must work econommical. Luckely Estoninas can switch of the grid and start burning wood if needed. Wind loving Germany and Danmark pay double the bill as nuclear France. In Estonina there is only a fraction of the wind of westEU. Mainitaining cost of foreign bought mills in ice is an drama. Long expensive...
1823
Tuulepargi visuaalne mõju on ainult üks osa mõjurite paketis.
Tuulepargi visuaalne mõju on ainult üks osa mõjurite paketis.
Sotsiaal-majandusliku mõju osakaal on hoomamatu, sest ~600tk ja h300…400m kõrguste tuulikute püstitamiseks puudub ka võrdlus-referents.Allikas: Postimees 26.05.2021."Koostamisel olev Eesti mereala planeering jätab hindamata tuuleparkide mõju maastikele, tuues sisse visuaalse mõju hindamise, põhjendades et «… tuulikutega kaasnevate vaadete muutuse (visuaalse mõju) tagajärjel ei teki looduskeskkonnale olulist ebasoodsat mõju». Sellest järeldatakse, et «kuna ei teki olulist ebasoodsat mõju looduskeskkonnale, siis ei teki looduskeskkonna kaudu muutust, mis omakorda põhjustaks...
1651
Valla 2021. aasta strateegiline eelarve baseerub täiesti valel majanduslikul andmestikul.
Valla 2021. aasta strateegiline eelarve baseerub täiesti valel majanduslikul andmestikul.
Palun kutsuge inimesi sellele strateegilise eelarve kohtumisele: https://bit.ly/3uNCvMT   Treimani Rahvamajas esmaspäeval, 07.06.2021 kell 18.00;Häädemeestel seltsimaja teisipäeval, 08.06.2021 kell 18.00;Kabli seltsimajas kolmapäeval, 09.06.2021 kell 18.00;Massiaru raamatukogus neljapäeval, 10.06.2021 kell 15.00;Võistes külakeskuses Tahku Tares esmaspäeval, 14.06.2021 kell 18.00;Uulus vallamajas volikogu saalis teisipäeval, 15.06.2021 kell 17.00. Ebakorrektne eelarve on viiendal leheküljel, tabel 1 https://bit.ly/34MfxeG Tegelik SKP (kvartaalne reaalkasv)-8,3 %  I KVARTAL 2021 KÕIK teised numbrid peaksid ka olema...
1666
8 January 2021: Europe wind power blackout disaster
8 January 2021: Europe wind power blackout disaster
Want a dark & dismal future? Then follow the Germans. On 8 January 2021, the European electricity grid only just missed a large-scale collapse. Around 13:04 p.m. there was a sharp drop in frequency that could have paralysed Europe. The cause was apparently a power failure in Romania. According to the Austrian blackout expert Herbert Saurugg, it was the second most serious major incident in the...
1845
Arstid ja teadusuuringud kinnitavad: tuulikud tapavad.
Arstid ja teadusuuringud kinnitavad: tuulikud tapavad.
Tipptasemel teadusuuringud näitavad, et tuuleveskite lähedal elamine on tervisele ohtlik. Tuulikute läheduses töötavatel arstidel on rohkem patsiente. Nendele inimestele soovitatakse mujale kolida. Amerstadamis saatsid doktorid Hollandi valitsusele hädaolukorra kirja. RIVM võttis selle teadmiseks. Tegemist on instituudiga, mis tegeleb Hollandis Covidiga. Ka Maailma Terviseorganisatsioon on kuulutanud, et tuuleturbiinide müra on tõsine terviserisk, nüüd on ka sakslaste teadustöö selle teema oma südameasjaks võtnud. “Tuuleturbiinid võivad südamele liiga teha”,...
1647
Subsidising Wind Power: A Sure-Fire Job Killer Spain proves!
Subsidising Wind Power: A Sure-Fire Job Killer Spain proves!
Wind power subsidies: a sure-fire job killer, just ask Spain. What about art.5 of the Estonian constitution, that we like to do things economically? Not pushing needs, like was done in Siviet times. How to do best doesn not have to be so hard. Here is a nice article on HOW to get green best. There are alternatives for the undemocratic and uneconomic way Estonina runs...
1851
In the EU windmills are stopped by law when birds sing.
In the EU windmills are stopped by law when birds sing.
The owner of this windfarm near Rotterdam complaints. The windmills have microphones that detect sound. When the birds sing, the mills stops. Cost is 15.000 a day. Enjoy the article. https://nos.nl/artikel/2321832-molens-in-zeeland-staan-stil-voor-vogels-en-dat-kost-15-000-euro-per-maand
1412
Sweden’s fading enthusiasm for onshore wind farms
Sweden’s fading enthusiasm for onshore wind farms
A big wind project in central Sweden is arousing strong local opposition. Resistance from Swedes who don’t want giant turbines as neighbors.  A plan by German company WPD to build 30 of these 250-meter-high structures on a hill called Ripfjället outside the central Swedish village of Malung is prompting a particularly sharp backlash.  Arne Söderbäck, who heads the organization No to Wind Power on Ripfjället, which is fighting...
1809
X-border connection with Latvian resistance groups.
X-border connection with Latvian resistance groups.
In this case the Belgian State sues the project develloper how X-border resistance works. before the French administrative authorities. The park is too close. Nice idea to sew Estonian Energy before the Latvian court. Here is the article. A nice cheap way to protest is to file a EU complaint. In this case against the French State. Before the European Commission. The reason is that France...
2297
New EU law based X-border windmill lawsuits.
New EU law based X-border windmill lawsuits.
[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.27.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"] In this case the Belgian State sues the project develloper. before the French administrative authorities. The park is too close. Nice idea to sew Estonian Energy before the Latvian court. Here is the article. A nice cheap way to protest is to file a EU complaint. In this case against the...
1720
Renewables ‘Transition’ Hits Roadblock: Germans Vote 25 to 1 to Reject Giant Wind Power Project.
Renewables ‘Transition’ Hits Roadblock: Germans Vote 25 to 1 to Reject Giant Wind Power Project.
When given the choice, no rational human being would ever welcome giant industrial wind turbines in their community, let alone agree to have these things speared quite literally into their backyards. Even farmers paid $millions to host them, hate the grinding thumping cacophony they produce: SA Farmers Paid $1 Million to Host 19 Turbines Tell Senate they “Would Never Do it Again” due to “Unbearable” Sleep-Destroying Noise ...
1554
Take solar and deconnect from Estonian Energy soon.
Take solar and deconnect from Estonian Energy soon.
The nice article discusses issues related to the use of solar and wind installations as primary sources of energy, which make it possible to create completely autonomous power plants that provide guaranteed year-round coverage of electrical loads in various climatic conditions. You can take elon Musk (Tesla) his private solar roof. SSRN-id3839928 Solar and Wind Units as Primary Energy SourcesDownload Estonians do not have to accept the energy choices...
1611
EU Stops the Estionian forest, land and sea planning fraud.
EU Stops the Estionian forest, land and sea planning fraud.
Samad inimesed ja samal viisil müüvad nii Eesti merd, maad kui ka metsa. Pärnumaa Keskkonnaameti töötaja ajas aastaid kohalike metsaärimeestega bisnist, väljastas neile samal ajal raielubasid ning võttis ka ise metsa maha kohtades, kus see on keelatud. Kui Eesti Ekspress hakkas tema äride kohta küsimusi esitama, lahkus ametnik päevapealt töölt. https://ekspress.delfi.ee/artikkel/93414941/kits-karneriks-kuidas-raielubasid-valjastav-riigiametnik-oma-puutumatud-metsad-rahaks-tegi All EU ministers decided May 2021. IX. Effective measures are taken at regional, sub-regional, and...
1660
Baltics produce more electricity than they need. Why windmills?!
 Electricity consumption may increase less than projected if sectoral demands. Why build windmills if there is NO demand? Report. https://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2018/04/Baltic-Energy-Technology-Scenarios-2018.pdf Estonia Energy does not believe in win energy, EE just resells windmill parks all after catching EU money. Estonia Energy does not Own the windmill parks, they direct sell all park the moment they get the EU funding. What happens after, does not matter. GREEN is the new RED...
1410
EU Stops the Estionian forest, land and sea planning exploit.
EU Stops the Estionian forest, land and sea planning exploit.
UPDATE: https://www.eitapjatuulikutele.site/ec/ The same people, in the same way, Sell Estinain sea, land and forest. The Newspaper brings a nice case. Similar ase we se on Windparks and Baltic rail. Pärnumaa Keskkonnaameti töötaja ajas aastaid kohalike metsaärimeestega bisnist, väljastas neile samal ajal raielubasid ning võttis ka ise metsa maha kohtades, kus see on keelatud. Kui Eesti Ekspress hakkas tema äride kohta küsimusi esitama, lahkus ametnik päevapealt...
1655
The wind & sub of West EU is not there in NordWest EU. The EU green wind/solar model does not work in Estonia.
The wind & sub of West EU is not there in NordWest EU. The EU green wind/solar model does not work in Estonia.
The economic picture simply does not fit. There is just fraction th of the wind compared to westEU. That means many times more mills you needed to get the same energy. Estonian energy cheated the wind statistics by measuring only the windy month. Also 5 x longer high-power cables are needed. Sea cables cost 25 mio/km!! The Cable cost more than your park. EE leaves out...
1561
why we were called nokillermills?
why we were called nokillermills?
Initially we wanted to place billboards along the Baltic road. Our brilliant national marketing strategist is famous for the best National commercials brought this campaign vision. We own the soil and have the billboards already. All government go on it's knees this way after a while. It happens in other places in Europe.  It happend that another strategy appeared to work well too. We just did...
1356
Solar wins. Windenergy goes banktrupt next decade.
Solar wins. Windenergy goes banktrupt next decade.
Energy bosses are not only rude bushiness people. They are also bad buisness man. It's a national danger. Elon musk of Tesla offers this Solar roof in Oregon/USA. As Nort as Nord Europe. Soon people can de deconnected from the badly managed expensive Energy companies. Dump their crap. You save a lot deconnecting from the bad expensive national cable network. Watch: https://www.teslarati.com/tesla-solar-roof-is-a-bargain-video/ The lesson is that...
1353
Choose your EU subsidization. Windmills or fish?
Choose your EU subsidization. Windmills or fish?
Locals can choose between EU paid industry windmill substantiation or EU fish water egg subsidization. The only real question to our people now is: Do we want to become a fish park or an industry park. Both are EU funded. Remember. Once you destroy an ecosystem it takes a lifetime to get it back. We can give our land and sea a way for the railroad...
1344
Häädemeeste parish strategic position on the map!
Häädemeeste parish strategic position on the map!
All Cables railroads and the Baltic road best flow trough this parish. People and parishs have therefore a huge power to reject any project. Off course we projects must fit our way of life and our landscape. It's normal that local communities get a real slice of the billion costing projects to secure their future. In the EU 1/3 for local development is normal. Let's first...
1368
Kabli Power station
Kabli Power station
Every product comes with a warning. The power cable and station were left out of the planning HMK presented to the people of Häädemeeste parish (Link). Still, we can read the scary warnings on the wiki, or read here that there exists a causal link between exposure to electromagnetic fields and peoples heath the EU commission on Health writes.   The Estlink Harku station is the same...
1279
We protect seals and seals protect us.
We protect seals and seals protect us.
Neutral sources say that the average damage is 1 to 4% of the total yield. Other studies show that all Harbour seals together consume less than (1-2%) what the fisheries bring on land.  All numbers are that low that it would be wise for fisherman tolerate the seal the enjoy area protection under the following laws: In European waters, the harbour seal and grey seal fall...
1297
What others do (wrong)!
What others do (wrong)!
Windmills are not a common choice. Invented by the Dutch. They live in a compact windy country. Estonia is 1/10 windy compared. Cables that cost 25 Mio KM are needed. If you make windmills yourselves, you get income from it then it's not so bad to pay. Where did our choice go wrong?! Well, It's VERY hard to choose between several energy options. Please compare this...
1272
Estonian Energy called Estonian Enemy
Estonian Energy called Estonian Enemy
It's not the task of a national energy company to provide abroad with Energy. It's not the task of EE to sell Estonian seas and block fisherman and tourists from their use. The young nation still devellops their tourism and fisheries. "Ambitsiooni mõttes on väga hea, kui Eesti tulevikus ongi elektri eksportija. Tänase päeva võrgud on natukene väiksemate mahtude peale väljaarendatud. See eeldab ikka päris suurt...
1269
Wind Turbine Radar Interference with flight radar
Wind Turbine Radar Interference with flight radar
Civil and military flights cannot be seen between windmill parks. A national security issue. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/04/f61/WTRM_Factsheet_Final_2019.pdf
1266
Why are the Saaremaa and Häädemeeste wind farm Baltic projects not normal EU tenders?
Public tendering rules must amply to all larger projects and this is made very clear here: https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_en.htm On 30 September 2020, the energy ministers of Poland, Denmark, Estonia, Finland, Lithuania, Latvia, Germany and Sweden, along with representatives of European Commission signed the “Baltic declaration for offshore wind energy”. Read here. https://renews.biz/63888/van-oord-invests-in-baltic-offshore-wind-player/
1230
EU Windmill scam explained.
EU Windmill scam explained.
The EU Green deal offers milliards Euro for wind energy. But how to get it? Though businessmen offer “full service” to skim off Small communities through the backdoor.  Quote from. (https://www.vanoord.com/offshore-wind) Precooked undemocratic with terrible shortages are the result. Windmills need a high voltage cable to deliver.  Even a watercooler comes with a cable. The 1 Billion cable for only 300 million wind park left out...
1205
FACT: Windmills reduce property values.
FACT: Windmills reduce property values.
Here you find that nearby wind facilities significantly reduce property values.  For tourist area's the price elasticity is a lot higher. Tourist that come to Kabli beach for rest do not want to watch an flickering industrial park sunset. You can top-off big prices forever. The effect is immediate when banks assume the park will get there. That moment loans/mortgages are moderated and landowners cannot finance local business...
1202
EU Seal Directive protects Estonian islands like Kihnu.
EU Seal Directive protects Estonian islands like Kihnu.
EU knows 40 years of Legislation to protect seals. https://www.fondation-droit-animal.org/proceedings-aw/the-european-union-legislation-on-animal-welfare/ From EU public money large Seal educational centers are build along the Islands. https://www.ecomare.nl/en/in-depth/reading-material/animals/seals/ Windmills farms on Kihnu will be resisted by the EU laws and public opinion for sure! Seals are bound to strict count and local fisherman learn to the enjoy the protection the cute seals bring to their islands. Look at the seal...
1237
The people DEMAND a proper DEMOCRATIC dialog.
The people DEMAND a proper DEMOCRATIC dialog.
That people have to inform and invite themselves is bad. We are greeted by trolls. We received this 77 pages book to study on short notice. People are misinformed in many ways. Power cables needed and the EU cable grid is not even mentioned. Too late too less. We need time to study and therefore another meeting later. We damand a meeting needs a proper agenda...
1181
Häädemeeste Parish is THE key player on Windmills. People are fooled.
Häädemeeste Parish is THE key player on Windmills. People are fooled.
Windmills always need a high voltage cable to work. Why pay 1 Billion for an expensive cable for a short-term 300 million wind park. The Cable cost many times more than the windmill park itself. The brochure tells us nothing. People are put on the wrong leg. People receive even the false story that Parish cannot do anything against windmills because it's offshore. It's also a...
1173
Local Man-made climate change for us only! Windmill turbulence clouds & moist changes farming 82 KM away!
Local Man-made climate change for us only! Windmill turbulence clouds & moist changes farming 82 KM away!
The turbulence of a small windmill looks like this. Please review this top Springer research! The damage is clear. No sailing ship can sail here (safe). Pärnu Hansapäevad or Hanze town can be forgotten. The ship on the local logo can get replaced! Estonia did put preserving her culture as a higher priority than building the windmill parks. Turbulence changes moist/clouds and vegetation of farmers needs...
1143
The economists explains Sept 2020 how EU got windmill mad. The big geopolitical picture. Why windmills looses.
The economists explains Sept 2020 how EU got windmill mad. The big geopolitical picture. Why windmills looses.
A new energy order means finding energy solutions for the next century. Last century was ruled by Oil please read for more. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power In this global game windmills stand no chance against decentralized solution that do not need expensive cabling. People love to bypass inefficient overpriced bad service national energy companies. Soon the can. Solar is the...
1243
The windmill mafia movie hit. Just like in Häädemeeste now! (subtitle ENG)
The windmill mafia movie hit. Just like in Häädemeeste now! (subtitle ENG)
https://www.youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0Y We do not need 160 windmills of 300 meter high for our electricity. So where this electricity goes? And where the money flows? Follow the money! Here is this scheme explained. Local people and tax payers are cary the enviromental effects and the risk is for the taxpayer too. The profit flows abroad. Please enjoy this movie. Estonia does do the same! Estonians make more...
1123
Infrasound kills people many research explains here.
Infrasound kills people many research explains here.
UPDATE:https://www.eitapjatuulikutele.site/ultra-sound-research-in-the-baltics-autumn-2021/ Danish research shows that living near windmills is a health danger. Doktors near windmills have more patients. Advice their people to leave. In Amsterdam dokters send an emergency letter to the Dutch government. The RIVM recognized. That's the same institute that handles Covid in NL. Also the World Health Organization has declared that wind turbine noise is a serious health hazard, now German research gets to the...
1109
High energy prices like Germany will cause Estonians to burn a lot of wood, rising CO2 levels even more.
High energy prices like Germany will cause Estonians to burn a lot of wood, rising CO2 levels even more.
If Electricity bills double in Estonia and become like other green energy countries like Denmark and Germany. Estonians will switch to wood heating for their houses. wood burning is not climate friendly but people who cannot pay the green adventure will do exactly that! You can subsidise wind energy, but cannot force people to buy it.
1082
Estonian tax payers pay at the end!
Estonian tax payers pay at the end!
Not included in the windmill price is cabling. It's a taxpayers bill. Typically undersea power cable projects cost the equivalent of $15 million per kilometre. 500 KM Cable network is needed To Tallinn. That's A 750 Million bill for the tax payer! A significant portion of the cost covers equipment that transforms electricity to direct current, a form that is required for efficient long distance underground or sub sea transmission. Estonia energy needs the...
1080
Estonia plans MOST windmills!
Estonia plans MOST windmills!
Estonian planned more Windmills then Sweden. Twice as much as Finland. Denmark and German together plan to build one quarter of the amount of windmills Estonia wants. What's going on? Why destroy our ecosystem, fishing and tourism. Our president worked for Estonian Energy and can best explain herself. SOURCE: https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/05/Baltic-LINes-Offshore-Wind-and-Grid-in-the-Baltic-Sea-%E2%80%93-Status-and-Outlook-until-2050.pdf Estonia energy needs the cable because the loss of transporting energy from Narva to Ikla is...
1046
Contradicting planning maps.
Contradicting planning maps.
People are provided with contradicting maps. Pärnu did not plan windmills at all. It's against the long term plan that we discuss now. Kaur Lass was the Häädemeeste invited speaker paid by Estonian Energy and according his own website specialized in Brainwashing. (https://www.linkedin.com/company/wellnessorbit). He is partial and told that Pärnu plan does not include enough windmills!! That's not a neutral community speaker. It’s also interesting that he...
1037
Forcing birds to reroute means they die.
Forcing birds to reroute means they die.
The turbulence of a small windmill looks like this. Please review this top rated Springer research! Result : Migrating bird loose their energy and die by hit or of exhaution later. Migrating birds fly around our globe and that's not easy. Nowhere to land and man-made turbulence is an evolutionary experiment for birds. The reroute and that means great risk. Do not mess with animal migration...
1155
Wind Turbine Blades Can’t Be Recycled, So They’re Piling Up in Landfills. THE DECOMMISSIONING EXTRA BILL
Wind Turbine Blades Can’t Be Recycled, So They’re Piling Up in Landfills. THE DECOMMISSIONING EXTRA BILL
THE CLEANUP/DECOMMISSIONING BILL IS FOR THE TAXPAYER AS USUAL IN OIL INDUSTRY. WINDMILLS LAST ONLY 15 YEARS! DEMAND BANK GUARANTEES TO PREVENT THE SAME MISTAKE WITH WINDMILLS. The North Sea’s Oil Rig $100 Billion Decommissioning Challenge Energy companies do not build sustainable. Taxpayers get the cleanup bills. Guarantee needed upfront. Companies are searching for ways to deal with the tens of thousands of blades that have reached...
1026
Bank guarantees to cleanup windmills needed. “ticking time bombs after a decade”.
Bank guarantees to cleanup windmills needed. “ticking time bombs after a decade”.
As much of Germany’s nearly 30,000 strong fleet of wind turbines approach 20 or more years in age, the list of catastrophic collapses is growing more rapidly. The turbines are now being viewed by technical experts as “ticking time bombs”. According to a commentary by Daniel Wetzel of online German Daily ‘Die Welt’, the aging rickety wind turbines are poorly inspected and maintained and thus are now posing a...
999
High voltage underwater grid stop fish breeding.
High voltage underwater grid stop fish breeding.
In January 2018, the European Parliament approved a call to ban electric pulse fishing, seen by some as cruel.[7] Fish are sensitive for the extreme high voltage of windmills. Electric eels are famous for their ability to generate powerful electric fields that chase away fish. Windmills need extreme hig volt to carry te electricity to Tallinn by unerwater cables. Windmills are not allowed in front of the more...
997
Estonian Defence risked by Windenergy II
Estonian Defence risked by Windenergy II
It's not only about chopping birds or vibration chasing fish away. Estionians should be alouwed to be there too! This windpark weakens lokal chances of devellopment a lot. Windmill parks causes other human activity like tourism to stop. Toursts from the west do not stop anymore the moment they see the same crap they see at home. They want authentic nature and culture. Realestate prices drop...
988
Lightning Strike Destroys.
Lightning Strike Destroys.
Lightning and storms can cost a lot of tax payers money to rapair and clean. Even Mother Nature Hates Wind Power: Lightning Strike Destroys Turbine. Windmill parks are forever. Energy companies get lifetime rights and no cleaning up obligation. Ecosystems are changing where human touches. Industrial wind parks produce many negative external effects like sound, vibration, building and a lot more. Other human activity like tourism...
955
Green energy is ALL about batteries!
Green energy is ALL about batteries!
If people can STORE energy then our green energy problem is solved. A smart and local mix of solar, bio and wind energy will be logic. Transporting energy is very costly and need to get cut. Transport of electricity is done because energy cannot be saved. Estonian OLD and long cabling network cases a loss of 25% in some places. Local energy solutions become far more...
1088
Windmills are an national security issue in Sweden. Russia owns a part of Saaremaa wind Energy.
Windmills are an national security issue in Sweden. Russia owns a part of Saaremaa wind Energy.
Military authorities in Sweden last year shot down (metaphorically, we should stress) a second plan for turbines off the southern province of Blekinge. The concerns of the US Navy are seen as a major barrier to the growth of offshore wind off California, Estonia depends 99 percent on the Narva power plant at the Russian border. Estonia needs to be independent with energy. We are a digital...
950
Greenpeace plan is solar!
Greenpeace plan is solar!
Greenpeace advices to gather 1 billion and just invent a best solar. China, USA bet full on Solar. Dump wind energy as final solution. Look at this park in Vancover, Canada. Estonia can take this high tech road. Windpark weakens lokal chances of devellopment a lot. Windmill parks causes other human activity like tourism to stop. Realestate prices drop. Fishing stops. Yachting industry devellopment stops. The...
834
Democracy means checking the facts!
Democracy means checking the facts!
fortunately many people who want to take their responsibility with regard to the sustainable energy transition and try to form an opinion based on verifiable facts. Bird expert Mati Kose is paid by Estonian Energy too. his research is now made secret by Estonian Energy last work was on the vibration disturbing killing fish eggs and the migration corridor bird radar on Kihnu. We need to...
774
Windpower comes with more costs!
Power from wind turbines is much more expensive than predicted: It is true that the cost of wind energy is more than the cost of the wind turbines themselves. This also applies to other energy sources. It is also true that the variability of wind energy is complex and entails additional costs for integration into the grid. With a 20% share of wind energy, these total...
772
Windmill sound Kills.
Windmill sound Kills.
During the operational stage of a wind farm, low frequency sound is produced when the blades are spinning. As a turbine operates, vibrations inside the nacelle (the housing that contains the generator, gearbox, and other parts) are transmitted down the main shaft of the wind turbine and into its foundation. These vibrations then propagate into the water column and seafloor. The sound is primarily below 1 kHz (generally below 700...
768
Bird chopping mills.
Wind turbines are bird chopping mills: This is another example of the selective presentation of figures. According to an article in the authoritative journal Nature, an average of 4.3 dead birds per year per turbine per year in the US. In total that is about 100,000 - 440,000 dead birds in the US alone (research in the period 2009-2010. That is a considerable number indeed. Our...
765
We want a proper dialog. There is a better place.
We want a proper dialog. There is a better place.
The wind dialogue will not be about whether wind turbines will be built, but under what conditions and where they should be installed. Windmill parks causes other human activity like tourism to stop. Realestate prices drop. Fishing stops. Yachting industry devellopment stops. The 300 Meter windmill towers are risky vunnarable industrial monsters. We live in times of crises the needed EU subsidation till 2050 is uncertain....
759
Rotor Vibrations kill fish eggs.
The windmill will be placed on a foundation, intended for the strength of the mill. The vibrations that arise in the pile due to gusts of wind and swinging rotor blades are absorbed by the foundation and move into the ground and can cause disturbance of groundwater flows, cracks and holes or due to settling of the ground deeper in the ground. Vibrations kill fish eggs.
757
Workers killed
For the production of magnets in the wind turbines, the expensive and difficult to extract earth metal Neodymium is required. In Baotou (China), neodymium is separated from uranium and thorium which, along with other toxic chemicals, are dumped in basins and lakes, contaminating groundwater and high levels of toxic air in the air. A serious damage to the environment. The construction of the wind turbines mentioned...
751
Esti household will be taxed with € 250 extra for 2050.
Esti household will be taxed with € 250 extra for 2050.
Wind turbines are and will remain loss-making, For many EU counries every household will be wind taxed with € 250 extra for 2050. The graph shows the high prices in Danmark and German, where most windmills are.
748
Enough gas for at least 50 to 100 years.
Enough gas for at least 50 to 100 years.
[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][/et_pb_section]
741
Estonian Energy ONLY measured the wind on our shore in the most windy autumn 3 months to get a permit. Wrong!
The whole windmill is based on the Estonian Energy OWN wind measurements. Problem is that Estonian Energy ONLY measured the wind in the most windy autumn 3 months. We also saw that Bird expert Mati Kose is paid by Estonian Energy too. his research is now made secret by Estonian Energy last work was on the vibration disturbing killing fish eggs and the migration corridor bird...
1031
Wind energy is very immature & risky EU report writes.
Windmills still need to get invented. This overview shows we better wait! Corona delayed all developments. Above all they are not made for recycling and have a life span of 15 years. Windmills are not economic viable and subsidized until 2050. Corona puts subsidization under stress. Estonian taxpayer can get a bill of 250 Euro pro family a year. Estonians need a bank grantee and disaster...
1050
High voltage
hexafluoride 24,000 times stronger as a greenhouse gas than CO2. The windmill generates high voltage electricity. Inside the mill, arcing in the air (for example lightning) can cause a short circuit. The interior space is filled with the gas sulfur hexafluoride which acts as an insulator; Inhaling sulfur hexafluoride is unsafe because the gas is so heavy that it can get stuck in the lungs and...
1